Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Praca w obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP


ZGŁOŚ SIĘ DO PRACY W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP

ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej możesz zgłaszać:


 • pełnomocnikowi wyborczemu wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach – do dnia 13 września br.,

       Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych

       w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz ich adresy znajdziesz

       na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (https://wybory.gov.pl).


 • Albo bezpośrednio urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy/miasta –

  do dnia 20 września br.

       Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji

       komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w

       przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych

       kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji

       wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy

       skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy                    wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu                    gminy.

 

Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety to:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,

 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,

 • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł. 

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym zgłaszana do komisji i jest                wpisana do stałego rejestru wyborców z gmin na obszarze województwa;
4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

 1. małżonkiem;

 2. wstępnym;

 3. zstępnym;

 4. rodzeństwem;

 5. małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego;

 6. osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

  - jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu                głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Wyświetlono: 443

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top