Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa w miejscowościach Czerniki.


Wójt Gminy Stara Kiszewa

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa w miejscowościach Czerniki.

Przedmiotem przetargu jest działka do dzierżawy na okres 10 lat, do rolniczego wykorzystania. Następujące niezabudowane nieruchomości określone w wykazie opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie i u Sołtysów wsi Czerniki.   

 Lp.

Nr działki

Miejscowość

Powierzchnia       działki      w ha

Nr księgi wieczystej

Wywoławcza wysokość czynszu w q żyta w    stosunku rocznym 

Minimalne postąpieniew q żyta

1.

18

Czerniki

0,32

GD1E/00017548/6

2,5

0,5

 

-Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2019roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kiszewie przy ul. Ogrodowej nr 1, w sali narad.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia `1 marca 2019r. i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia. 

- Wadium w wysokości 80 zł ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim o/ Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.

- Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

- Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego),pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej- w oryginałach.

- Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

- W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi .

- Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / z 2004r. Dz.U. nr 207 poz. 2108/.

- Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa nr 1 ( pokój nr 17) lub telefonicznie pod nr 687-60-23 w godzinach pracy Urzędu.

- Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu


Wyświetlono: 691

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top