Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na XV zwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa


               Zapraszam na XV zwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbędzie się        20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji.

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    6.1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

    6.2. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok,

    6.3. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu                     Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa układu                         drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214".

7. Uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy                          Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030:

    7.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok oraz                               Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2030,

    7.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

    7.3. przedstawienie Opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i promocji Gminy,

    7.4. dyskusja,

    7.5. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na                         lata 2020-2030,

    7.6. podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2020.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Jan Błaszczyk


Wyświetlono: 470

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top