Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

   


        Zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji.

 4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     6.1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

     6.2. przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok",

     6.3. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych za pośrednictwem Wojewody                              Pomorskiego o  zmianę urzędowej nazwy miejscowości ,,Chrósty" na ,,Nowa Kiszewa Chrósty",

     6.4. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Stara Kiszewa do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby                                            niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób                                                    Niepełnosprawnych,

     6.5. zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2020 w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w                                    Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego,

     6.6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzelających                                          schronienia osobom bezdomnym,

     6.7. wyrażenia woli wspólnej realizacji projektu pn.: ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od                                          skrzyżowania z DW214 do km 1+960 Nowe Polaszki".

 7. Wolne wnioski.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 9.  Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                     Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 485

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top