Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na ławników

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW

NA KADENCJĘ 2020-2023

Rada Gminy Stara Kiszewa informuje, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku zwróciło się do Rady Gminy Stara Kiszewa z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 1

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje. Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, do dnia 30 czerwca 2019 r., w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, o którym mowa w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 380

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top