Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

Zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa zwołaną na dzień 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji.

4.     Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Raport o stanie Gminy Stara Kiszewa za 2018 rok:

a)     przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Stara Kiszewa za 2018 rok”,

b)     debata,

c)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kiszewa wotum zaufania.

7.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2018 rok:

a)     rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2018 rok,

b)     wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)     zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

d)     dyskusja,

e)     podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2018 rok,

f)       podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kiszewa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie za 2018 rok,

b)     wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

c)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Konarzyny obejmującego działki nr ewid. 485/1, 163/10, 292/2, 292/14, 292/17.

d)     wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie przy jeziorze Przywłóczno w 2019 roku,

e)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,

f)       wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 9.     Wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 381

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top