Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

 


Wójt Gminy Stara Kiszewa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa w miejscowościach Stare Polaszki, Stara Kiszewa, Góra, Stary Bukowiec, Nowe Polaszki, Kobyle.

Przedmiotem przetargu są działki do dzierżawy na okres 3 lat, do rolniczego wykorzystania. Następujące niezabudowane nieruchomości określone w wykazie opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie i u Sołtysów wsi Stare Polaszki, Stara Kiszewa, Góra, Stary Bukowiec, Nowe Polaszki i Kobyle.

Lp.    

Nr

działki 

Miejscowość  

Powierzchnia działki 

w ha

Nr księgi 

wieczystej

Wywoławcza          

wysokość czynszu

w q żyta w

stosunku rocznym

Minimalne 

postąpienie 

w q żyta

1.

cz. 139

Stare Polaszki

0,80

GD1E/00016993/3

3,5

0,5

2.

527/16

Stara Kiszewa

0,7504

GD1E/00002349/3

6,5

0,5

3.

33/2

Góra

1,2693

GD1E/00023059/6

7,0

0,5

4.

cz. 540/20

Stara Kiszewa

0,047

GD1E/00002349/3

3,5

0,5

5.

cz. 102/8

Stary Bukowiec

0,0287

GD1E/00022414/6

3,0

0,5

6.

173

Stara Kiszewa

0,74

GD1E/00002349/3

7,0

0,5

7.

299/2

Nowe Polaszki

0,98

GD1E/00025015/0

7,0

0,5

8.

475/1

Nowe Polaszki

1,7034

GD1E/00025015/0

6,5

0,5

9.

cz. 290

Kobyle

0,36

GD1E/00007835/2

3,0

0,5

10.

cz. 139

Stare Polaszki

1,60

GD1E/00016993/3

5,0

0,5

11.

425

Stare Polaszki

0,21

GD1E/00022407/4

2,0

0,5

12.

194

Stary Bukowiec

0,94

GD1E/00022414/6

5,2

0,5


- Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kiszewie 
przy ul. Ogrodowej nr 1, w sali narad.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 22 marca 2019r. i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

- Wadium w wysokości 80 zł ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim o/ Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.

- Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

- Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego),pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej- w oryginałach.

- Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

- W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi .

- Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / z 2004r. Dz.U. nr 207 poz. 2108/.

- Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa nr 1 ( pokój nr 17) lub telefonicznie pod nr 687-60-23 w godzinach pracy Urzędu.

- Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 


Wyświetlono: 370

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top