Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

 


 OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert składanych w konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd Gminy Stara Kiszewa.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kiszewa zaprasza organizacje pozarządowe do wskazania swoich kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie na realizację w 2019 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd Gminy Stara Kiszewa.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów:

1. W skład komisji konkursowej może wchodzić osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia następujące kryteria:

1) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentuje organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie,

3) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

2. Wyboru kandydata do pracy w komisji konkursowej dokona Wójt Gminy.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

4. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej w konkursie ofert w 2019 roku” w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub przesłać na adres urzędu: ul. Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa.

5. Zgłoszenia należy składać do 11 marca 2019 roku do godz. 15.30. O terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu.


Stara Kiszewa, dnia 25 lutego 2019 r.

Wójt Gminy

/-/Marian Pick 

Wyświetlono: 361

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top