Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Konkurs na piernikową ozdobę choinkową


 

        Regulamin Konkursu        
   „Piernikowa ozdoba choinkowa”  

 
 

 I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizatorzy Konkursu:

 • Gmina Stara Kiszewa,

 • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Stara Kiszewa.

II. Cele konkursu

1. Kultywowanie i upowszechnienie tradycji pieczenia świątecznych pierników.

2. Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych.

3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.

4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.

III. Uczestnicy/Kategorie wiekowe

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stara Kiszewa.

2. Prace oceniane będą w kategoriach:

 • I grupa – dzieci przedszkolne i klasy 0

 • II grupa – klasy I - III

 • III grupa – klasy IV - VIII

 • IV grupa – młodzież i dorośli

3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronie internetowej Organizatora i na portalu społecznościowym).

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na potrzeby konkursu.

IV. Prace konkursowe:

1. Tematem konkursu jest ozdoba choinkowa z ciasta piernikowego, przedstawiająca tradycyjne motywy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

2. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Wymogi techniczne wykonania prac:

 • waga ozdób powinna umożliwić ich swobodne powieszenie na choince, bez nadmiernego obciążania gałęzi (maksymalna wielkość do 15 cm),

 • każda ozdoba musi posiadać otwór umożliwiający przeciągnięcie wstążki do zawieszenia na choince,

 • technika uzyskania formy piernika dowolna: wycięcie foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, forma przestrzenna,

 • technika zdobienia dowolna.

4. Prace biorące udział w konkursie zostaną zawieszone na choince w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa.

5. Do każdej pracy należy dołączyć zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i wiek autora, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym (wzór karty zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu).

6. Prace niezgodne z Regulaminem, dostarczone po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

V. Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy dostarczyć do jednego z wyznaczonych miejsc:

 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie (Gminna Hala Sportowa),

         ul. Tysiąclecia 25a, 83-430 Stara Kiszewa (od poniedziałku do piątku w godzinach                                   od 8.00 do 20.00),

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Górze (do Pani Bogumiły Rogowskiej),

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach (do Pani Katarzyny Szwarc).

2. Termin dostarczenia prac: do dnia 9 grudnia 2019r.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Z chwilą dostarczenia przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac prawa autorskie.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora.
Decyzje komisji będą ostateczne i nieodwołalne.

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia,

 • pomysłowość,

 • estetyka wykonania,

 • wkład pracy (stosownie do wieku autora).

3. Komisja wyłoni laureatów w kategoriach wymienionych w pkt. III.

4. W przypadku bardzo dużej lub bardzo małej liczby prac konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub połączenia poszczególnych kategorii.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości nagród.

6. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 15 grudnia 2019r. podczas Kiszewskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, a następnie opublikowane na stronie internetowej i portalu społecznościowym Organizatora Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu i jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.starakiszewa.pl.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

Załączniki:

1. Plakat konkursu.

2. Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem - zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wyświetlono: 698

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top