Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Nabór na zastępstwo na stanowisku urzędniczym ds. płac i księgowości

 


Kierownik Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie

ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisku urzędniczym ds. płac i księgowości 


1. Miejsce wykonywania pracy:
     Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie
     ul. Ogrodowa 1
     83-430 Stara Kiszewa

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomiczne) lub średnie z minimum dwuletnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń,
 4. znajomość podstaw księgowości,
 5. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości
 7. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w zakresie kadr i płac, rozliczeń z ZUS, ZFŚS, sprawozdawczości GUS oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 2. ukończone szkolenia/kursy w zakresie kadr i płac, rozliczeń z ZUS, US, GUS,
 3. umiejętność obsługi programów Microsoft Word, Excel oraz programu płacowego Vulcan,
 4. samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji własnej pracy, terminowość, zdolność analitycznego myślenia, wnikliwość, wysoka kultura osobista,

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sporządzanie listy płac dla pracowników jednostek obsługiwanych – rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących tych pracowników,
 2. zgłoszenia/wyrejestrowywania z ZUS pracowników, sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych,
 3. obliczanie zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych itd.),
 4. obsługa programu kadrowo – płacowego Vulcan,
 5. sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym wynagradzania pracowników jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 6. sporządzanie, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
 7. wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
 2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat tj. 40 godzin tygodniowo.
 3. Praca administracyjno-biurowa, stanowisko urzędnicze w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 5. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, komputer).

6. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 7. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji :,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta ds. płac i księgowości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” i podpisem kandydata.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa (budynek Urzędu Gminy Stara Kiszewa - I piętro, pokój 19)
 2. pocztą na adres: Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
 3. dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na zastępstwo na stanowisku urzędniczym ds. płac i księgowości”.

8. Termin składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do dnia 18 października 2019 r. do godz. 15:00, liczy się data wpływu do Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie.

9. Dodatkowe informacje:

 1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie.

10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie z siedzibą przy ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – m.zolnowska@starakiszewa.pl

3. Administrator danych osobowych – Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,
d) prawo do usunięcia danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,      00-193 Warszawa )

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyświetlono: 448

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top