Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kiszewie

 


Wójt Gminy Stara Kiszewa

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Kiszewie
 

Miejsce wykonywania pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kiszewie

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Pozostałe warunki zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat. Zastrzega się, iż osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biblioteki wykonywać będzie w ramach tego stosunku pracy równocześnie zadania bibliotekarza.

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:

   1. Wymagania konieczne dla osób biorących udział w konkursie:

       a) obywatelstwo polskie,
       b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
       c) wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie bibliotekarskie lub bibliotekoznawstwo                     ewentualnie kulturoznawstwo bądź pokrewne związane z działalnością kulturalną,
       d) staż pracy minimum 5 lat,
       e) nieposzlakowana opinia,
       f) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej                            Kiszewie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
       g) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
       h) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami                                     publicznymi,
       i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
       j) biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
       k) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
           w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury.


  2. Wymagania pożądane dla osób biorących udział w konkursie:
      a) doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną,
      b) znajomość rynku wydawniczego,
      c) umiejętność planowania i organizowania pracy,
      d) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z                    działalnością kulturalną,
      e) znajomość wykorzystania mediów społecznościowych i najnowszych technologii w                                  zarządzaniu marketingiem w sferze kultury,
      f) znajomość regionu,
      g) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
      h) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność,                                     rzetelność, kreatywność, wysokie umiejętności komunikacyjne.

II. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • CV, list motywacyjny.

 • Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kiszewie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 • Kwestionariusz osobowy.

 • Oświadczenia (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych, o nieposzlakowanej opinii, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o
  niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi.

 • Kserokopie innych zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 • Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.


III. Zakres wykonywania zadań na danym stanowisku:

 • kierowanie działalnością i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Kiszewie oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

 • wykonywanie zadań bibliotekarza,

 • realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,

 • prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,

 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,

 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,

 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.


IV. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kiszewie’’ w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kiszewa, pok. nr 2 w terminie do 26 lipca 2019 r. r. do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.


V. Informacja o przebiegu konkursu

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Stara Kiszewa. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I Etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności biblioteki osobiście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie
w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa – tel. (58) 687 60 33 (Skarbnik Gminy).

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kiszewie oraz program jego działania – zgodnie z art.15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepowołanie na stanowisko dyrektora.

Oferty nieodebrane w ciągu 21 dni od podania wyników naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kiszewa oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.


VI. Pozostałe informacje

 • Wójt Gminy Stara Kiszewa może podjąć decyzję o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu bez podania przyczyny.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał wskaźnika 6%.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Marian Pick

 

 

 

Wyświetlono: 293

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top