Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Zasady gospodarowania odpadami

Związek Gmin Wierzyca zgodnie z decyzją gmin – uczestników Związku z dniem 1 lipca 2013 roku przejął obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.).

Z dniem 1 lipca 2013 roku przestał obowiązywać system indywidualnego zawierania umów właściciela nieruchomości z odbiorcą odpadów, w zamian właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami.

Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Na podstawie złożonej deklaracji opłaty według wzoru określonego w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, właściciele nieruchomości są zobowiązani wnosić określoną opłatę (na wskazany rachunek bankowy) w trybie i terminach określonych w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Właścicielom nieruchomości nie są wystawiane faktury, ani rachunki. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza samodzielnie w składanej do Związku deklaracji opłaty.

Odpady komunalne z terenu nieruchomości odbierają uprawnieni przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu, z którymi Związek podpisał umowy.

Każda nieruchomość powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wyposażanie nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odbywać się winno zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych”.

Gminy Związku Gmin Wierzyca

Bobowo, Kościerzyna, Kościerzyna – Miasto, Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Skórcz – Miasto, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa

Zasady segregowania odpadów

Zasady obowiązujące od 01.10.2018 r.
Ogólne wymagania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”, każda nieruchomość jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w w/w regulaminie.

Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbiera się w sposób następujący:

 • frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
 • frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
 • frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,
 • frakcję odpadów „Resztkowe”, w skład których wchodzą pozostałe po segregacji odpady nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się w pojemnikach oznaczonych napisem „Resztkowe”,

wymienione frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach lub workach, wymienione frakcje odpadów odbiera bezpośrednio z nieruchomości w sposób selektywny uprawniony przedsiębiorca, pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych winny odpowiadać kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób określony wyżej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), czyli pojemniki nie spełniające określonych wyżej wymogów w zakresie kolorystyki powinny być dostosowane w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów wymienionego rozporządzenia, a w zakresie oznakowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia, frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki można oddać w aptece posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik,
 • zużyte baterie i akumulatory można oddać w punkcie handlowym posiadającym odpowiedni do tego celu pojemnik,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie handlowym przy zakupie nowego,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych,
 • zużyte opony można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych.

Częstotliwość pozbywania się odpadów:

 • Wymagania w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”.
 • Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, winno zapewniać właściwe utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 • Minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przedstawia tabela:

Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Lokalizacja nieruchomości

Odpady

Częstotliwość

Sezon

Nieruchomości
na obszarach wiejskich:

Gminy:
Bobowo,
Kościerzyna,
Lubichowo,
Nowa Karczma,
Przywidz,
Skórcz,
Smętowo Graniczne,
Stara Kiszewa,
Starogard Gdański

Nieruchomości w budynkach wielolokalowych

(dla których zadeklarowano nie mniej niż 8 gospodarstw domowych)

Papier

co 4 tyg.

I-XII

Szkło

co 4 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

I-XII

Bio

co 2 tyg.

IV-XI

co 4 tyg.

XII-III

Resztkowe

co 2 tyg.

I-XII

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Papier

co 13 tyg.

I-XII

Szkło

co 8 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

I-XII

Bio

co 4 tyg.

I-XII

Resztkowe

co 4 tyg.

I

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 01.10.2018 r.

Nazwa

Adres 

Regulamin


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

STARKOM Sp. z o. o.

 

ul. Tczewska 22

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 562 36 83 ; 58 562 30 68

Czynny:

- wtorek, środa, czwartek od 1300 do 1700

- piątek, sobota od 800 do 1200


 

Regulamin

 


SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.

 

ul. Przemysłowa 9A

83-400 Kościerzyna

tel. 515 224 708

Czynny:

- wtorek, środa, czwartek od 1300 do 1700

- piątek, sobota od 800 do 1200

 

 

Regulamin

 

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Stara Kiszewa:

http://zgwierzyca.pl/harmonogram/h_stara_kiszewa_20191001w.pdf

Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania znajduje się na stronie Związku Gmin Wierzyca: http://www.zgwierzyca.pl/poziomy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firm zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zakupu nowego sprzętu) oraz do punktów zajmujących się skupem złomu i surowców wtórnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych można przekazać do punktów zajmujących się skupem surowców wtórnych.

Adresy firm zajmujących się skupem surowców wtórnych:

 1. ELWOZ ECO Sp. z o.o., ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
 2. SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna
 3. HANDEL Piotr Wrycza, ul. Malinowska 18, 83-110 Tczew
 4. UTSS Nakla Staubach Stanisław, Miodowa 10, 77-127 Nakla
 5. VERDE Group s.c., Paweł i Stanisław Krzemińscy, ul. Kościerska 9, 83-330 Żukowo

W 2019 roku Gmina Stara Kiszewa uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W przypadku możliwości skorzystania z dofinansowania w kolejnych latach Gmina będzie kontynuowała realizację zbiórki odpadów powstających w gospodarstwach rolnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów: https://starakiszewa.bip.gov.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html               

Kontakt w sprawie gospodarki odpadami:

Związek Gmin Wierzyca
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański

Biuro obsługi klienta

Zakres załatwianych spraw: obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami, obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów

Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 531 38 02
fax: 58 563 40 49
e-mail: odpady@zgwierzyca.pl

Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zakres załatwianych spraw: sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami, uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze

Obszar obsługi – Gmina Stara Kiszewa
tel: 58 563 40 45
tel: 510 467 090
fax: 58 563 40 48
e-mail: p.brauer@zgwierzyca.pl

Obsługa decyzji wymierzających opłatę

Zakres załatwianych spraw: obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę

Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 563 40 44
fax: 58 563 40 48
e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl 

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami, w tym aktualne wzory deklaracji znaleźć można na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca http://www.zgwierzyca.pl/index.php.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top