Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców Gminy Stara Kiszewa

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.
2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty).
3. Wykazanie interesu faktycznego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).
4. Dowód dokonania opłaty.
5. Dowód osobisty (do wglądu).
6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy - Sekretariat pok. nr 2

Opłaty:

1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby) - 31 zł.
Opłatę można uiścić przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Stara Kiszewa dla opłaty za udostępnianie danych osobowych w Banku Spółdzielczym O/ Stara Kiszewa: 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.
2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Gminy pok. nr 16 lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Stara Kiszewa  dla opłaty skarbowej w Banku Spółdzielczym O/Stara Kiszewa: 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.

Termin i sposób załatwienia:

1. Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (ePUAP - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /umszczecin/skrytka). Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podstawa prawna:

art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.); § 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.); § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482 ze zm.); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top