Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”.

2.Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych.

3.Wykazanie interesu faktycznego w przypadku niewykazania interesu prawnego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).

4. Dowód dokonania opłaty.

5. Dowód osobisty (do wglądu).

6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy - Sekretariat pok. nr 2

Opłaty:

1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby lub jednego dokumentu) wynosi 31 zł.

Opłatę można uiścić przelewem - nr rachunku: 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.

2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo -17zł.                                            

Opłatę można uiścić w Urzędzie Gminy pok. nr 16 lub przelewem - nr rachunku: 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004

Termin i sposób załatwienia:

1. Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w  Urzędzie Gminy, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (http://epuap.gov.pl adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /umszczecin/skrytka). Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP.      

Podstawa prawna:

art. 65 ust. 1 i 3, art. 72, art. 73, art. 77, art. 78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r., poz. 391 ze zm.); § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604 t.j.); § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r., poz. 319 t.j.); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top