Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:
• za zaświadczenie– 38,00 zł

Termin i sposób załatwienia:

W terminie od 7-10 dni roboczych.

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 1 pkt. 3, art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:

1. Zaświadczenie można odebrać:
• osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
• otrzymać listownie,
• otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top