Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska
  2. Załączniki:
  • Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka (jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,
  • Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:

za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 10 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top