Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:
• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł,
• za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł,
• za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

W terminie od 7-10 dni roboczych lub od ręki.

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Inne informacje:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top