Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą lub

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą lub

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą.

2. Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:

w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie lub do 30 dni.

Podstawa prawna:

art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

Inne informacje:

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

- osoba, której akt dotyczy,

- inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top