Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Akt małżeństwa - ślub konkordatowy - zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)).

Wymagane dokumenty:

1. Stawiennictwo osobiste
2. Dokument tożsamości do wglądu

3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:                                              -dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy sąd rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/

-gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego(akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Gminą Stara Kiszewa - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa /

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie – do 30 dni,

Podstawa prawna:

art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2082 ze zm.) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

 

Inne informacje:

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla księdza).

Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC .

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top