Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Akt małżeństwa - ślub cywilny

Wymagane dokumenty:

1. Stawiennictwo osobiste

 

2. Dokument tożsamości do wglądu

3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego./Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu /.

• Gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

• W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

4. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1000 zł. /z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym/

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Stara Kiszewa pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł (uiszczana w dniu składania dokumentów)

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

Podstawa prawna:

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.) oraz art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kościerzynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Inne informacje:

1. Rezerwacja sali ślubów możliwa na rok wcześniej.
2. Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w celu złożenia zapewnień.

Kontakt telefoniczny tel. 58 687 60 41

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top