Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

2. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia.

3. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy pok. nr 5

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł.
2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
Opłatę można uiścić w Urzędzie Gminy pok. nr 16 lub przelewem na konto bankowe Gminy Stara Kiszewa w Banku Spółdzielczym O/ Stara Kiszewa:nr  59 8340 0001 0300 0143 2000 0004

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 7 dni.

Podstawa prawna:

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) – zaświadczenie o ilości osób zameldowanych, art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 t.j.) – pozostałe zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

1. Zaświadczenie wydane na podstawie art. 217 kpa.
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Zaświadczenie wydane na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
Na pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych służy skarga na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w trybie art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.). Skargę wnosi się za pośrednictwem tut. Organu (art. 54 § 1 ww. ustawy) w każdym czasie po uprzednim wniesieniu ponaglenia (art. 53 § 2b ww. ustawy). Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie (art. 37 § 1 kpa). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem tutejszego urzędu, w dowolnym terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 kpa).

Inne informacje:

1.  Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, każda osoba może wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie w zakresie swoich danych. W przypadku działania w imieniu innej osoby należy posiadać pełnomocnictwo.
2. W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu należy posiadać pełnomocnictwo od każdej pełnoletniej osoby objętej zaświadczeniem. Jeżeli zaświadczenie obejmuje osoby nieletnie lub ubezwłasnowolnione a wnioskodawca nie jest ich przedstawicielem ustawowym (np. rodzic) lub opiekunem prawnym to zobowiązany jest do uzyskania pełnomocnictwa od osoby uprawnionej.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top