Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kod RWA:

F-P.7161

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Oświadczenie dotyczące formy, wielkości i klasy PKD podmiotu.

4. Kopia umowy dzierżawy wraz z poświadczeniem dzierżawy- w przypadku gruntów dzierżawionych.

5. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego  rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa pok. 21

Opłaty:

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie cz. I ust. 53 kol. IV pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1044 z późn. zm.)

 

Termin i sposób załatwienia:

1. od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

2. od 1 sierpnia 2019 r. do 31 siernpia 2019 r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top