Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Stypendium szkolne

Wymagane dokumenty:

 -     wypełniony wniosek,

-   zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa

pokój nr 22, I piętro

w godzinach: 7:30 – 15:30

tel. 58 687 60 39

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie

 

Termin i sposób załatwienia:

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

1.  do dnia 15 września danego roku szkolnego,

2.  do dnia 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych danego roku szkolnego.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Stara Kiszewa w drodze decyzji administracyjnej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kiszewa

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art.127 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Inne informacje:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508) tj. 528 zł

Wniosek  może być złożony przez:

1.  Rodziców ucznia niepełnoletniego, prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego, lub pełnoletniego ucznia;

2.  Dyrektora: szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

 Dodatkowe informacje:

1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top