Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Stypendium edukacyjne

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego

2. Załączniki:

   1) potwierdzenie miejsca stałego zamieszkania ucznia na terenie gminy Stara Kiszewa,

   2) wiarygodny wykaz ocen i stopni za okres semestru poprzedzającego ubieganie się o stypendium,   

   3) opinię dyrektora szkoły i samorządu uczniowskiego, z placówki do której uczeń uczęszcza

   4) potwierdzenie szczególnych osiągnięć (dokumenty, dyplomy, świadectwa, certyfikaty itp.)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa

pokój nr 22, I piętro

w godzinach: 7:30 – 15:30

tel. 58 687 60 39

 

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie

 

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski składa się do Wójta Gminy w Starej Kiszewie w terminach:

- do 15 lutego za I semestr

- do 15 lipca za II semestr

Wnioski o przyznanie stypendium edukacyjnego zgłaszają:

-dyrektorzy szkół,

-rady pedagogiczne,

-samorządy uczniowskie szkół - dla szkół znajdujących się na terenie gminy Stara Kiszewa.

Wnioski o przyznawanie stypendium edukacyjnego zgłaszają:

- rodzice i uczniowie - dla szkół znajdujących się poza gminą Stara Kiszewa.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium edukacyjnego Gminy Stara Kiszewa

 

Tryb odwoławczy:

Decyzje Komisji Oświaty są ostateczne i nie są decyzjami w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Inne informacje:

Stypendium edukacyjne może otrzymać uczeń, który spełnia jedno z poniższych kryteriów ( 1,2,3 lub 4):

  1. Osiąga wysokie wyniki w nauce, w tym średnią ocen:

  • w szkole podstawowej klasa IV – VI nie mniejszą niż 5,5

  • w szkole podstawowej klasa VII – VIII nie mniejszą niż 5,35

  • w szkole ponadpodstawowej kończącej się maturą nie mniejsza niż 4,85

oraz dodatkowo posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

  1. Wykazał się osiągnięciami w konkursach za pracę naukową organizowaną przez instytucję lub stowarzyszenia naukowe oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

  1. Zdobył I,II lub III miejsce w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatu lub w województwie oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

  2. Wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w zakresie sztuki (muzyka, plastyka) i sportu poparte osiągnięciami na szczeblu województwa i kraju oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5. Stypendium nie przysługuje uczniom klas I –III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru.

6. Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do czasu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych mogą otrzymać stypendium edukacyjne po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów ( 1,2,3 lub 4):

7. Osiąga wysokie wyniki w nauce, w tym średnią ocen:

  • w szkole gimnazjalnej nie mniejszą niż 5,35

  • w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą nie mniejsza niż 4,85

oraz dodatkowo posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

8. Wykazał się osiągnięciami w konkursach za pracę naukową organizowaną przez instytucję lub stowarzyszenia naukowe oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

9. Zdobył I,II lub III miejsce w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatu lub w województwie oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

10. Wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w zakresie sztuki ( muzyka, plastyka) i sportu poparte osiągnięciami na szczeblu województwa i kraju oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

11. Stypendium jest przyznawanie na okres jednego semestru.

12. Stypendium jest wypłacane miesięcznie.

13. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i przyznaje Wójt Gminy Stara Kiszewa po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Stara Kiszewa.

 

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top