Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

  2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

- Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

- Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

- Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

- Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

-Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa

pokój nr 22, I piętro

w godzinach: 7:30 - 15:30

tel. 58 687 60 39

Opłaty:

Nie podlega opłacie

 

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, art. 122  ust 7 (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2010)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., nr 244, poz.1626)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.poz. 362, z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art.127 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Inne informacje:

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Uwaga
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Stara Kiszewa, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Stara Kiszewa,   a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków  na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) - 254,00 zł

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top