Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Druk deklaracji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami

Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja na podatek rolny  DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2;
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa,

ul. Ogrodowa 1,

pok. 21,

tel.: 58-687-60-38

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Sposób załatwienia sprawy

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek rolny,

-Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

 

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1892 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym od osób prawnych podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatnicy podatku rolnego od osób prawnych są obowiązani:

  • składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
  • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 
Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top