Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Druk informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami

Wymagane dokumenty:

  • Informacja o gruntach IR-1 wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3;
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa,
ul. Ogrodowa 1,
pok nr 21,
tel: 58-687-60-38

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.900 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późniejszymi zmianami) 
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Na decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Inne informacje:

Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów  obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje na podatek rolny  w przypadku gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (kupno/sprzedaż, inne formy nabycia/zbycia, dzierżawa, itp.). Informację na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby fizyczne obowiązane są wpłacać ustalony w decyzji podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top