Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Druk deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z zalącznikami

Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości  DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2;

  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, pok. 21, tel.: 58-687-60-38

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Sposób załatwienia sprawy

-złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości,

-wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wskazana przez podatnika w deklaracji.

 

 Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są zobowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstania tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
  • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top