Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załacznikami

Wymagane dokumenty:

  • Informacja o nieruchomościach i objektach budowlanych  IN-1,wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3;
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, pok. 21, tel.: 58-687-60-38

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Inne informacje:

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje na podatek od nieruchomości w przypadku gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (kupno/sprzedaż, inne formy nabycia/zbycia, dzierżawa, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, zmiana powierzchni, itp.). Informację na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby fizyczne obowiązane są wpłacać ustalony w decyzji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top