Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Druk deklaracji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami

Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja na podatek leśny DL- 1 wraz z załącznikami ZDL-1, ZDL-2;

  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa,

ul. Ogrodowa 1,

pok. 21,

tel.: 58-687-60-38

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Sposób załatwienia sprawy

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek leśny,

-Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

 Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z poźn. zm.),

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są zobowiązane:

-składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

-odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

-wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek Urzędu Gminy za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top