Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Druk informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami

Wymagane dokumenty:

  • Informacja o lasach IL-1, wraz z załacznikami ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3;
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa

ul. Ogrodowa 1

pok. nr 21

tel: 58-687-60-38

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z poźn. zm.),

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Inne informacje:

Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lasów obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje na podatek leśny w przypadku gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (kupno/sprzedaż, inne formy nabycia/zbycia, dzierżawa, itp.). Informację na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby fizyczne obowiązane są wpłacać ustalony w decyzji podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top