Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka). Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz inne informacje pkt 5.
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa pok. nr 5

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Dokument elektroniczny musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego - 17,00 zł. Opłatę można uiścić w  Urzędzie Gminy pok. nr 16,
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki. Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu.

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411), część II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu zobowiązana jest wymeldować się.

2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4.Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

5.Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top