Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Kod RWA:

F-W

Wymagane dokumenty:

1. Osoby fizyczne

 • Wniosek podatnika (Załącznik nr 1),
 • Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym (Załącznik nr 2),
 • Inne dokumenty potwierdząjace zasadność wniosku o udzielenie ulgi w szczególności określające sytuację majątkową, rodzinną i zdrowotną.

2. Rolnicy

 • Wniosek podatnika (Załącznik nr 3),
 • Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym (Załącznik nr 2),
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz 362 ze zm.) ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzieleni pomocy :

  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro,

 • Formularz w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające sie o pomoc de minimin w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik nr 4),
 • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (Załącznik nr 5),
 • Inne dokumenty: na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalnośc godpodarczą oraz soby prawne
 • Wniosek podatnika (Załącznik nr 3).
 • Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym- os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa- osoby prawne,
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
   - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą- załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543)- (Załącznik nr 6),
  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis( lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie z podaniem wysokości pomocy w euro,
 • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (Załącznik nr 7),
 • Przedstawienie sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • Bilans za poprzedni rok obrachunkowy,
 • Bieżąca sytuacja finansowa (sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym),
 • Kopie ewentualnych decyzji publicznoprawnych (ZUS, US),
 • Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
 • Pisemne wyjaśnienie określające kierunek działania w celu poprawy sytuacji finansowej,
 • Inne dokumenty- na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa, Referat Podatkowy, pok. 21

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skąplikowanych do 60 dni

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 poz. 900 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top