Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego.

- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – kserokopie dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat pok. nr 2

Opłaty:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w pok. nr 16 w Urzędzie Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stara Kiszewa nr 59834000010300014320000004 .

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

Podstawa prawna:

art. 35 w związku z art. 31 i art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top