Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wydawanie dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu) - patrz pkt INNE informacje pkt 9

3. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport; w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie - paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość

4. Dodatkowe wymogi dla osób nieposiadających numeru PESEL oraz osób, które zmieniły swoje dane osobowe poza granicami Polski - patrz pkt INNE informacje pkt 6

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa pok. nr 5

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty:

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, oszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz.212 z poźn. zm.).

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania dezycji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.

Inne informacje:

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,  w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,        w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,     w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia.

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora).

4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Odbiór dowodu osobistego.                                                                                  
1) Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. 

2) Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.                                                                    
3) Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i osoby do lat 13) odbiera rodzic albo opiekun prawny.                                                                             
4) Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych (osoby częściowe ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.                                                             
5) Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności
do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. Jeżeli dziecko nie było przy składaniu wniosku, ponieważ nie miało ukończonego 5 roku życia a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.                                                      
6) Dowód wydany osobie małoletniej odbiera rodzic, który złożył wniosek.         
7) Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

6. Jeżeli osoba urodziła się lub/i zawarła związek małżeński (i ewentualnie nastąpiły późniejsze zdarzenia - rozwód, zgon współmałżonka) poza granicami RP
jest zobowiązana dokonać transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego (przepisanie aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego). W przypadku zmiany danych osobowych za granicą na podstawie innych dokumentów (np. decyzje, wyroki) należy ten fakt zgłosić w polskim urzędzie stanu cywilnego (jeśli osoba urodziła się na terenie RP) lub we właściwym zagranicznym urzędzie (jeśli osoba urodziła się poza RP). Ponadto w celu nadania numeru PESEL niezbędne jest ustalenie obywatelstwa. Organ gminy z urzędu ustala dane dotyczące ww. aktów oraz obywatelstwa. Wnioskodawca może ww. akty i potwierdzenie obywatelstwa przedłożyć w chwili składania wniosku (co przyspieszy proces wydania dowodu osobistego).

7. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku przyjęcia wniosku poza organem gminy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

8. W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

9. Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami 
i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j  z zachowaniem symetrii w pionie,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top