Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

Do wniosku należy dołączyć:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

3. Harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.

4. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie ww. dokumetu.

5. Kopia wydanej przez tutejszy Urząd decyzji uzgadniającej umieszczenie urządzeń.

6. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Stara Kiszewa - ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa

Opłaty:

 • Za zajęcie pasa drogowego opłaty naliczane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Kiszewa (Nr XXIX/165/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kiszewa)
 • Za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł

Termin i sposób załatwienia:

do 30 dni od momentu złozenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264)
 • Uchwała Rady Gminy Stara Kiszewa Nr XXIX/165/2019 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kiszewa
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz 1257 z późn. zmianami)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

 • Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 30 dni przed palnowanym zajęciem pasa drogowego.
 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż w zezwoleniu, jak również za przekroczenie terminu określonego w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną stanowiącą dziesięciokrotność opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 • W dniu rozpoczęcia robót należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Starej Kiszewie w celu sporządzenia protokołu przekazania.
 • Po zakończeniu robót należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Starej Kiszewie w celu sporządzenia protokoły odbioru pasa drogowego.
 • W przypadku umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym
* Wnioskodawca zobowiązany jest do dostareczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
 
Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top