Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

Kod RWA:

F-W.3142

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

2. Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania / istnienia indywidualnego gospodarstwa rolego, określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/ akt notarialny (do wglądu).

3. Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie- zgodnym z wnioskiem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa pok. 21

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej- art. 2 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dn 2019.05.29)

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli Urząd Gminy Stara Kiszewa nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna:

- art. 3 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wyliczaniu okresów pracy w indywidulanym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990.54.310 z dnia 1990.08.17)

- art. 217 i 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dn. 2018.11.05)

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Zażalenie należy złożyć w w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa.

Inne informacje:

Sposób załatwienia sprawy

1. Należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami.

2. Przed złożeniem wniosku należy:

- uzyskać zaświadczenie o potwierdzeniu istnienia gopsodarstwa rolnego w latach, które są objęte wnioskem.

- uzyskać poświadczenie zameldowania na stałe w gospodarstwie rolnym w latach objętych wnioskeim.

- w przypadku braku potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego lub braku poświadczenia zamieszkania z właścicielami gospodarstwa rolnego, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamiszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

- zeznania świadków mogą być poświadczone u notariusza, inspektora ZUS/ KRUS lub w Urzędzie Gminy, w terminie wcześniej uzgodnionym.

UWAGI:

1. Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy wlicza sie także:

- okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka.

- przypadajace przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;

- przypadajace po dniu 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin.

2. W przpadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym- po złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.

3. ZEZNANIA ŚWIADKÓW

- należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkeim może być osoba obca lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca)

- należy starannie oraz czytelnie wypełnić druk zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę, pamiętając, że muszą byc podane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym;

- należy złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów;

- należy przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy oraz świadków do wglądu,

- należy przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista;

- zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania;

- oświadczenie musi być podpisane przez składajacego w obecności pracownika Urzędu, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.

4. Powierzchnia gospodarstwa rolnego kwalifikująca się do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie :

- od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r.- 0,2 ha,

- od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r.- 0,5 ha,

-od 01.07.1989 r.- 1,0 ha

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top