Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kod RWA:

RG-OŚ.6220

Wymagane dokumenty:

Załączniki:

1.    poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
2.    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
3.    karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
4.    wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
5.    wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
6.    dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
Sekretariat, pokój nr 2
w godzinach 7:30- 15:30
tel. 58 687 60 20

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
205 zł    - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł    - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
            
płatne w dniu składania wniosku, na rachunek organu:

Urząd Gminy Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
BS Starogard Gd, Oddział Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

    do 1 miesiąca (*),
    do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych (*),

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.424).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top