Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o zmianę adresu korespondencyjego

Opłaty:

Brak

Podstawa prawna:

Art. 146 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 2019.05.14)

Obowiązek zawiadamiania organu podatkowego o zmianie adresu

§  1.  W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń, lub adresu elektronicznego.
§  2.  W razie niedopełnienia obowiązku przewidzianego w § 1, w przypadku doręczania pisma za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 150 § 1 pkt 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top