Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Świadczenie Dobry start (300plus)

Inne informacje:

Programem jest objęty każdy uczeń, który spełnia 2 warunki:

1. nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

Prawo do świadczenia na uczące się w szkole dziecko, przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom. 

Z programu Dobry start nie mogą skorzystać:

 • dzieci w przedszkolu – w tym dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studenci. 
Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top