Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA:

RG-GP.6727

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • Fragment mapy obejmującej obszar objęty wnioskiem,

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa

ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa 

sekretariat pokój nr 2

w godzinach 7:30- 15:30

tel. 58 687 60 20

Opłaty:

Opłata skarbowa od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:

od wypisu:

  • do 5 stron- 30 zł
  • powyżej 5 stron- 50 zł

od wyrysu:

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20 zł
  • nie więcej niż 200 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na konto bankowe Urzędu Gminy Stara Kiszewa- Bank Spółdzielczy Starogard Gdański Oddział Stara Kiszewa nr 59834000010300014320000004 lub w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.

 

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa pokój nr 18, I piętro.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admnistracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 424).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top