Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Kod RWA:

RG-GP.6730

Wymagane dokumenty:

Załączniki:
1.    Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana – A
2.    Oświadczenie podmiotu występującego w miejsce inwestora – B
3.    Kopia decyzji o warunkach zabudowy
4.    Opłata skarbowa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
Sekretariat, pokój nr 2
w godzinach 7:30- 15:30
tel. 58 687 60 20

Opłaty:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Oplatę skarbową w wysokości 56,00  zł można uiścić  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu:
Bank Spółdzielczy Starogard Gdański Oddz. Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004
Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie określonym w k.p.a.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.424).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kiszewa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top