Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wymagane dokumenty:

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka.

Ubiegając się o jednorazową zapomogę do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. w przypadku dziecka przysposobionego: prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. w przypadku dziecka będącego pod opieką prawną: orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 3. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 4. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tj. numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO), kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku cudzoziemca mającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” ksero karty pobytu i decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy.
 5. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  • Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3).
  • Dochód z gospodarstwa rolnego:
   • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
   • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • Alimenty otrzymywane na rzecz osób w rodzinie:
   • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd;
   • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
    – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
    – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu, m.in.:

   • w przypadku uzyskania dochodu może to być zaświadczenie od pracodawcy lub z właściwej instytucji (ZUS, KRUS) określające wysokość dochodu uzyskanego za drugi miesiąc po podjęciu zatrudnienia bądź pobierania świadczenia (pełna kwota miesięczna);
   • w przypadku utraty dochodu PIT-y (np. 11, 11a, 40a, 8c) dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy – na chwilę obecną jest to rok 2017; poza tym świadectwa pracy, umowy zlecenia, zaświadczenia z właściwych instytucji o okresie przebywania na świadczeniu;
   • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, socjalnej lub odprowadzania składek zdrowotnych do KRUS zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych za 2017 rok;

Wraz z wnioskiem podpisywane jest pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga oraz w przypadku zameldowania jednego rodziców w innej gminie zaświadczenie organu właściwego tamtej gminy o nieubieganiu się tam o zapomogę.

 

Inne informacje:

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka

Wysokość zapomogi

1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny (tzn.: sumę dochodów członków rodziny tj. małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne - do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko) w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top