Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
BOS - o jednostce
 • Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego utworzoną na podstawie uchwały Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 listopada 1996r.

 • Biuro Obsługi Szkół mieści się w budynku Urzędu Gminy w Starej Kiszewie przy ulicy Ogrodowej 1.

 • Biuro Obsługi Szkół zwane dalej BOS, działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Gminy w Starej Kiszewie w dniu 27.03.2007r. – Uchwała Nr. V/31/2007


Do podstawowych zadań Biura Obsługi Szkół należy:


 • prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo księgowej w rozbiciu na poszczególne placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizowanych zadań,

 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,

 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu przez placówki oświatowe i przekazywanie ich dyrektorom Wójtowi Gminy,

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez jednostki objęte zakresem działania,

 • prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych i ZFŚS oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,

 • nadzór nad zgodnością wypłat funduszu socjalnego z przyjętym regulaminem ZFŚS przez placówki oświatowe,

 • sporządzanie wniosków o dotację i ich rozliczanie,

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem, przestrzeganiem przepisów BHP i P.Poż. oraz przepisów dotyczących organizacji szkoły,

 • organizacja i zapewnienie dowozu dzieci do szkół,

 • organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,

 • organizowanie egzaminów na awans nauczycieli,

 • współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie egzekucji obowiązku nauki,

 • uzgadnianie z dyrektorami projektów organizacyjnych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,

 • gromadzenie dokumentacji likwidowanej szkoły z wyjątkiem dokumentacji z przebiegu nauczania,

 • inicjowanie i organizowanie w uzgodnieniu z dyrektorami szkół turniejów i konkursów międzyszkolnych,

 • obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty

 • zaopatrzenie hurtowe placówek oświatowych w druki resortowe oraz inne surowce i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych, których nabycie wymaga przeprowadzenia przetargu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych

 • opracowywanie planów zadań rzeczowych jednostek objętych obsługą oraz opiniowanie projektów planów sporządzanych przez dyrektorów,

 • organizowanie i przeprowadzanie przetargów publicznych w trybie obowiązujących przepisów,

 • opracowywanie planów zadań rzeczowych jednostek objętych obsługa ogólny nadzór nad realizacją zadań rzeczowych w zakresie remontów i inwestycji

 • realizacja programu stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy,

 • zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

 • kontrola obowiązku nauki,

 • systemem informacji oświatowej – nadzór nad prawidłowością wprowadzanych danych przez szkoły

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.


Dla realizacji powierzonych zadań BOS posiada 7 etatów, w tym:

 • Kierownik 1 etat

 • Główny Księgowy 1 etat

 • Starszy księgowy 1 etat

 • Księgowy 1 etat

 • Kierowca autobusu 3 etaty

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30