Ogłoszenie
Dodane przez Admin dnia 12.04.2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Stara Kiszewa

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa w miejscowościach Stara Kiszewa, Pałubin, Chwarzno.

Przedmiotem przetargu są działki do dzierżawy na okres 3 lat, do rolniczego wykorzystania. Następujące niezabudowane nieruchomości określone w wykazie opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie i u Sołtysów wsi Stara Kiszewa, Pałubin, Chwarzno.


Rozszerzona zawartość newsa

Lp.

Nr działki

Miejscowość

Powierzchnia

działki

w ha

Nr księgi

wieczystej

Wywoławcza

wysokość

czynszu w q

żyta w stosunku rocznym

Minimalne

postąpienie

w q żyta

1.

cz. 535

Stara Kiszewa

0,5

GD1E/00016993/3

2,5

0,5

2.

cz. 535

Stara Kiszewa

1,0

GD1E/00016993/3

2,5

0,5

3.

cz.305

Pałubin

0,55

GD1E/00022413/9

3,0

0,5

4.

cz.334/4

Chwarzno

0,44

GD1E/00023517/5

2,5

0,5

-Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kiszewie

przy ul. Ogrodowej nr 1, w sali narad.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 2 maja 2018r. i okazanie

komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

- Wadium w wysokości 80 zł ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym

w Starogardzie Gdańskim o/ Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.

- Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom

zostanie zwrócone w całości.

- Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast

osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego),pełnomocnictwo, dokument

tożsamości osoby reprezentującej- w oryginałach.

- Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

- W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega

zwrotowi .

- Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / z 2004r. Dz.U. nr 207 poz.

2108/.

- Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa nr 1 ( pokój nr 17) lub telefonicznie pod nr 687-60-23 w godzinach pracy

Urzędu.

- Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla

ogłoszenia o przetargu.