Ogłoszenie o naborze
Dodane przez Admin dnia 18.05.2017

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stara Kiszewa
Rozszerzona zawartość newsa

Miejsce  wykonywania pracy – Urząd Gminy Stara Kiszewa  

Wymiar czasu pracy - pełny etat

 

 

I Wymagania związane z wykonywaniem  pracy na  stanowisku:   

 

 

 

2. Wymagania pożądane dla osób biorących udział w naborze:

 

 

II Wymagane  dokumenty:

 

 

III.   Zakres   zadań  na  stanowisku:

 

 

IV Sposób i termin składania ofert

 

Oferty należy składać  w  zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Konkurs na  stanowisko  podinspektora
ds. księgowości podatkowej i windykacji "
w  sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kiszewa 
pok. Nr 2 w  terminie do 31 maja 2017  r. do godz. 15.30.

Oferty, które  wpłyną  po określonym terminie pozostaną  bez rozpatrzenia.

Konkurs  przeprowadzi  komisja  powołana  przez  Wójta Gminy Stara Kiszewa.

Lista  kandydatów, którzy  spełnili wymagania  formalne oraz  informacja o wynikach naboru zostaną ogłoszone  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Kandydaci  zakwalifikowani zostaną  powiadomieni  o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kadrową Urzędu Panią Wiesławą Mazur nr tel. /58/ 687 60 40.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej w okresie do 3-ch miesięcy od momentu zatrudnienia zakończonej egzaminem
( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

 

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o nie karalności będzie wymagane od osoby zatrudnionej
w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę. Wymagane  dokumenty -  list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą - „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z  ustawą z  dnia 29.08.1998 r. o ochronie danych osobowych.

 

V Dodatkowe informacje

 

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://starakiszewa.bip.gov.pl/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze.html