Ogłoszenie
Dodane przez Admin dnia 09.05.2017

OGŁOSZENIE

o pierwszym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu strażackiego marki MERCEDES-BENZ


Rozszerzona zawartość newsa

I.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa

II.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Przetarg publiczny odbędzie się w dniu 25 maja 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego – sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1.

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. 2010 Nr 114, poz. 761.

III.Miejsce i termin, w którym można oglądać pojazd będący przedmiotem przetargu.

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać codziennie w godzinach pracy po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Stara Kiszewa , ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa, pokój nr 12 lub telefonicznie 58 687 60 20. Osoba upoważniona do udzielania informacji inspektor Wojciech Koliński.

IV.Rodzaj, typ sprzedawanego majątku rzeczowego .

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny-pożarniczy o ład. do 5300 kg

Marka: MERCEDES-BENZ, Model pojazdu: 409 LF 5,3t

Nr rej. GKS98GN, Rok produkcji 1982

Właścicielem pojazdu jest Gmina Stara Kiszewa

Nr identyfikacyjny (VIN): 30905010550249

Data pierwszej rejestracji: 1982/11/30, (w Polsce:2005/10/20)

Okres eksploatacji pojazdu (82/11/30-17/02/15):  410 mies.

V.Wadium

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1300,00 zł.  Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.  Wadium należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Gminy w Starej Kiszewie Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim o/Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004 w terminie do 25 maja 2017 r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto bankowe w dniu 25 maja 2017r. do godz. 9:30. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

2.Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 1300,00 zł                                    

(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4.Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Stara Kiszewa.

5.Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Stara Kiszewa odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada.

6.Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT. 

VI.Wójt Gminy Stara Kiszewa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

VII.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości  na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.