Ogłoszenie
Dodane przez Admin dnia 07.03.2017

Ogłoszenie

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Stara Kiszewa do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2017, Wójt Gminy Stara Kiszewa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kiszewa.


Rozszerzona zawartość newsa

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

- wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w 2017 roku wykonać modernizację systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym lub,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą (drewno, pellet, słoma).

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

  1. a)  zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

- kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,

- pomp ciepła,

- kotłów opalanych biomasą.

  1. b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 40% kosztów kwalifikowanych zadania i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW "Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2017).

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2017, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa przy ul. Ogrodowej 1, w sekretariacie Urzędu, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa - pok. nr 20 oraz na stronie internetowej Urzędu www.starakiszewa.pl

Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Pobierz wniosek