Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu strażackiego

Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu strażackiego

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu strażackiego marki MERCEDENS-BENZ
I.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa
II.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
Przetarg publiczny odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego – sala
konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1.
Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. 2010 Nr 114, poz. 761).
III.Miejsce i termin, w którym można oglądać pojazd będący przedmiotem przetargu.
Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać codziennie w godzinach pracy po uprzednim
uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie
Gminy Stara Kiszewa , ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa, pokój nr 12 lub telefonicznie 58 687 60 20.
Osoba upoważniona do udzielania informacji inspektor Wojciech Koliński.
IV.Rodzaj, typ sprzedawanego majątku rzeczowego .
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny-pożarniczy o ład. do 5200 kg
Marka: MERCEDES-BENZ, Model pojazdu: 409 D 5,2t
Nr rej. GKS50KH, Rok produkcji 1979
Właścicielem pojazdu jest Gmina Stara Kiszewa
Nr identyfikacyjny (VIN): 30905010351613
Data pierwszej rejestracji: 1979/09/27, (w Polsce:2006/11/08)
Okres eksploatacji pojazdu (79/09/27-18/04/15): 463 mies.
V.Wadium
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.
1.000,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić
gotówką na konto Urzędu Gminy w Starej Kiszewie Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim o/Stara
Stara Kiszewa, dnia 20 listopada 2018 r.

Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004 w terminie do 14 grudnia 2018 r., z tym że środki pieniężne
winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto bankowe w dniu 14 grudnia 2018r. Wadium wniesione przez
uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
2.Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4.Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc
od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest
data uznania rachunku bankowego Gminy Stara Kiszewa.
5.Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się
do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez
wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Stara Kiszewa odstąpi od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium przepada.
6.Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
VI.Wójt Gminy Stara Kiszewa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
VII.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym
terminem przetargu.

Do pobrania:
Ogłoszenie o sprzedaży 
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31