Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe,

  2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. nieposzlakowana opinia.

  6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

  • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

  • ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

  • ustawy z dnia 05 grudnia 2914r. o Karcie Dużej Rodziny,

  • ustawy z dnia 04 listopada 2016r, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. dobra znajomość obsługi komputera ( znajomość pakietu Open Office, mile widziana znajomość obsługi programu Empatia, Amazis, Nemezis, Izyda do obsługi świadczeń ),

  2. uprzejmość, życzliwość,

  3. umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

  4. umiejętność pracy pod presją czasu,

  5. odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 1. Zakres wykonywanych zadań:

  1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń,

  2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny,

  3. udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

  4. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,

  5. przygotowanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych , wychowawczych, funduszu alimentacyjnego,

  6. sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań,

  7. prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń,

  8. tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

a) praca w OPS Stara Kiszewa,

b) praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,

c) praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,

d) obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych,

e) wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania OPS Stara Kiszewa,5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  4. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

  5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  1. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  2. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

  3. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie” w terminie do dnia 24 kwietnia 2018r. ( decyduje data wpływu do OPS ) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o naborze oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm. ), ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie

Józef Kaszubowski

Stara Kiszewa, dn. 13 kwietnia 2018r.

Do pobrania:

- wzór kwestionariusza

- wzór oświadczenia

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31